top of page

Komité

SOLAGNA Daniel                    Präsident

BACH Carlo                              Vize-Präsident

HAVÉ Myriam                           Sekretärin

SOLAGNA Eric                         Sekretär

KIRSCHENBILDER John          Caissier

MANCINI Christian                  Member, Organisatioun, Inscriptioun Tournois

SOLAGNA Isabelle                  Member, Organisatioun

GASPAR Christian                    Member, Médico, Internet

BOCK Gilbert                           Member, Organisatioun

FREDERES Daniel                    Member

SEELEN Dominique                 Member

bottom of page