Komité

SOLAGNA Daniel                    Präsident

BACH Carlo                              Vize-Präsident

WAGENER Carole                    Sekretärin

KIRSCHENBILDER John          Caissier

MANCINI Christian                  Member, Organisatioun, Inscriptioun Tournois

SOLAGNA Isabelle                  Member, Organisatioun

GASPAR Christian                    Member, Médico, Internet

BOCK Gilbert                           Member, Organisatioun

HAVÉ Myriam                           Member

SOLAGNA Eric                         Member

FREDERES Daniel                    Member

GENTILE Lina                           Member