Léif Memberen,

Heimadden deelen mir Iech mat dass ab den Dënschden 25/08/2020 Trainingen erëm ufänken. Hei dann d'Horairen fir dës Saison :

    Dënschdes : 19:00 - 21:30 am Centre Sportif zu Schëffleng
    Donneschdes : an der Hal "Albert Wingert"
        18:45 - 20:15 : Training Spiller / Spillerinnen Kategorie D an C
        20:15 - 21:45 : Training Spiller / Spillerinnen Kategorie B an A

Wéinst der aktueller Crise Sanitaire wëllen mir en "Tracing" bäibehalen an wëssen wien um Training war. Aus dem Grond bléiwt et obligatoresch sech iwwert Doodle anzeschreiwen. Den Link fannt der zum Schluss vun dëser E-mail. Et muss een nëmmen uginn ob een ob den Training kënnt an sech net méi mat engem Partner ob engem spezifeschen Training aschreiwen. Trainingssessiounen sinn limitéiert ob 24 Persounen Dënschdes an 16 Persounen Donneschdes. Mer zielen ob är eegen Responsabilitéit, dass der Iech nëmmen fir déi Trainingen umellt wou der sécher Deel huelt fir ze éviteieren dass Trainingsplaatzen verschwendt ginn. !
Den Port vum Mask ass weiderhin obligatoresch fir jiddereen den d'Hal betrëtt !Chers membres,
Nous vous informons que les entraînements seniors reprennent officiellement à partir de mardi 25/08/2020. Voici les horaires pour cette saison :

    Mardi : 19:00 - 21:30 dans le Centre sportif à Schifflange
    Jeudi : dans le gymnase "Albert Wingert"
        18:45 - 20:15 : Entraînement compétiteurs catégorie D et C
        20:15 - 21:45 : Entraînement compétiteurs catégorie B et A

Pour raison de la crise sanitaire nous aimerons maintenir le "tracing" et savoir pour chaque entraînement qui a été présent. Ainsi il est obligatoire de s'inscrire via un Doodle. Veuillez trouvez les liens d'inscriptons ci-dessous. Vous devez seulement indiquer si vous participez à un entraînement et non pas vous inscrire avec un partenaire sur un terrain spécifique. Nous avons également décidé de maintenir une limite de participants par session d'entraînement. Ainsi 24 personnes le mardi et 16 personnes le jeudi sont autorisées à participer à une session d'entraînement. Nous comptons sur votre propre responsabilité de vous inscrire uniquement pour les entraînements pour lesquelles votre participation est certaine afin d'éviter le gaspillage de places d'entraînement.
Notez également que le port du masque reste obligatoire pour chaque personne entrant dans le gymnase !Dear members,
We would like to inform you that practice for this season will start from this Tuesday 25/08/2020. Here the practice schedule for the new season :

    Tuesday : 19:00 - 21:30 in the "Centre sportif" in Schifflange
    Thursday : in the sports hall "Albert Wingert"
        18:45 - 20:15 : Practice for competitors of category D and C
        20:15 - 21:45 : Practice for competitors of category B and A

Due to the current COVID-19 crisis we want to maintain a "tracing" of participants per practice. Therefor it remains mandatory to register via Doodle for a practice. Please find the registration links below. You only need to indicate whether you will join a practice and do not need to register with a partner on a specific court. We also decided to limit the number of people per practice  to 24 participants for Tuesday's practice and 16 participants for Thursday's practice session. We count on your responsibility to only register for those practice sessions where your participation is certain in order to avoid a waste of training spots !
Please not that wearing a mask remains mandatory when entering the building.


Mat sportlechen Gréiss / Salutations sportives / Kind regards

Comité Fiederball 1981 Schëffleng

Léif Membren,

Mir géifen Iech gären matdeelen, dass eis beim Horaire vun Donneschdes en Feeler ënnerlaaf ass. Dei 2 Traininger iwwerschnéiden sech net, dat heescht d'Auerzäiten fir Traininger Donneschdes sinn dei selwescht ewéi Dënschdes.

  • 15:30 - 17:00

  • 17:00 - 18:45

Ausserdem géifen mir nach gären präziséieren dass wéinst der aktueller Crise sanitaire et besser wier wann d'Kanner direkt an Sportskleedung an d'Haal kommen fir ze évitéieren, dass zevil Kanner d'Vestiaire benotzen.

 

 

 

Chers membres,

Veuillez noter qu'une faute est survenue dans l'indication des horaires d'entraînements pour jeudi. Les horaires d'entraînements de jeudi sont effectivement identiques que pour les mardis.

  • 15:30 - 17:00

  • 17:00 - 18:45

D'ailleurs nous aimerions préciser que due à la crise sanitaire il est préférable que vos enfants arrivent au gymnase avec leur tenue sportive afin d'éviter un nombre trop important d'enfants dans les vestiaires.

 

 

 

Dear members,

We would like to inform that an error occurred while indicating the training schedule of Thursday. Both trainings are not supposed to overlap and the training hours on Thursdays are identical to the training hours on Tuesday. 

  • 15:30 - 17:00

  • 17:00 - 18:45

Please also note that due to COVID-19 it is preferable that your kids arrive at the gym already wearing their sports outfit in order to avoid too many children in the changing rooms.

 

Mat sportlechen Gréiss / Salutations sportives / Kind regards

 

Comité Fiederball 1981 Schëffleng

AGENDA SAISON 2020/2021

© 2017 by Streltsov Valeriy~Proudly created with Wix.com